Vår rekrutteringsprosess

Enten du er kunde eller kandidat kan du være trygg på at vi varetar deg i alle ledd i rekrutteringsprosessen. Her skal to parter finne hverandre for et fremtidig samarbeid, og vår grundige prosess sikrer at det blir en god match for begge.

Kvinne på hvit stol med tavle bak med  illustrasjoner
Kvinne på stol med tavle bak
Skrevet av Marie Victoria Ødegaard

I Head4More samarbeider vi tett med våre kunder for å sikre at de får ombord den beste kandidaten, gitt de utfordringer som skal løses. Dette innebærer at vi er spesielt grundige i de innledende fasene av prosessen for å få en klar forståelse for hvilken kompetanse, personlighet og holdninger som vil være den beste match til selskapets kultur og forretningsmessige utfordringer.

Vår rekrutteringsprosess varer normalt seks til åtte uker, og kan deles inn i fem overordnede faser;

Oppstartsfasen
Ved oppstart er vårt fokus å forstå behovet rekrutteringen skal dekke. For å lykkes med å rekruttere riktig kandidat er det viktig for oss å forstå den rollen kanddidaten skal fylle; hva er de sentrale leveransene og de største utfordringene? Denne forståelsen opparbeider vi oss gjennom å utarbeide en skriftlig kravspesifikasjon i samarbeid med rekrutterende leder og andre interessenter internt i organsisasjonen. Gjennom samtaler identifiserer vi blant annet;

  • Hva er det som gjør stillingen interessant for riktig kandidat?
  • Hvilke utfordringer vil vedkommende kunne stå ovenfor?
  • Hva er den viktigste kompetansen for å lykkes?
  • Hvilke interessenter må vedkommende forholde seg til?

Attraheringsfasen
Head4More går bredt ut i markedet for å tiltrekke kompetente og relevante kandidater til stillingen.  Formålet med attraheringsfasen er å frembringe et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater som er motiverte for stillingen.

Denne fasen begynner med at vi utarbeider en attraheringsplan for å nå relevante profiler for rollen, både jobbsøkende (aktive) og ikke-søkende (passive). I dette inngår utarbeidelse av;

  •   Stillingsannonse, som bygger på kravspesifikasjonen
  •   Mediestrategi tilpasset markedet og stillingen
  •   Kandidatdokument som spesifiserer de viktigste innsalgsmomentene for stillingen

Head4Mores benytter “multi channel sourcing”, som kombinerer annonsering i ulike kanaler med målrettet search. Vårt dedikerte research-team tar i bruk ulike søkemetoder avhengig av det enkelte oppdrag. Vi benytter blant annet vår egen kandidatbase, eksterne databaser, samt vårt store nettverk av informanter i markedet.

Parallelt med direkte search etter relevante profiler, monitorerer vi effekten av annonseringen på de ulike plattformene og snakker med aktuelle søkere . Etter 2-3 uker har vi generert en liste over de mest relevante søkere og profiler identifisert via direkte search.

Seleksjonsfasen
I neste fase velger vi ut de kandidatene vi anser som best egnet for rollen. Denne fasen er den mest omfattende, og består av fire deler: 

I vårt longlist-shortlist møte med oppdragsgiver presenterer vi de mest relevante søkere og search-profiler. Vi blir enige om hvilke kandidatene vi ønsker å invitere inn til et innledende intervju. Normalt velger vi ut 4-8 kandidater til innledende samtaler. Det er hovedsaklig bakgrunn og erfaring som vektlegges på dette stadiet.

Førstegangsintervjuet er kandidatenes første møte med Head4More og oppdragsgiver. Formålet med intervjuet er å få bedre forståelse for kandidatens kompetanse, motivasjon og personlighet, samt gi kandidaten bedre forståelse for rollen og sin potensielle nye arbeidsgiver. En tydelig forventningsavklaring knyttet til rollens omfang og mulighetsområder er viktig på dette stadiet. Vi legger vekt på å skape tillit mellom kandidat og oppdragsgiver, og hjelper begge parter med å få frem de beste sidene av seg selv.

Kvalifiserte kandidater inviteres videre til en fordypet personvurdering. Personvurderingen omfatter:

o   Personlighets- og evnetester (kravene til stillingen avgjør hvilke tester som er relevante)

o   Fordypet erfaringsgjennomgang

o   Personlig egnethet og motivasjon

o   Identifisering av aktuelle referansepersoner

Formålet med intervjuet er å få dypere forståelse for kandidatenes motivasjon, samt faglige og personlige forutsetninger for å levere i samsvar med stillingens suksesskriterier. Personlighets- og evnetester bruker vi som et samtalegrunnlag. Head4More benytter arbeidspsykologiske tester fra SHL som er DNV-GL-sertifisert. De er blant verdens mest brukte og respekterte måleredskaper for jobbrelatert arbeidsstil. Alle konsulenter i Head4More har gjennomgått grundig opplæring og sertifisering for gjennomføring av denne type fordypet personvurdering. 

Etter den fordypede personvurderingen, gjennomfører vi grundige referanseintervjuer, og sjekker kandidatens «virtuelle fingeravtrykk» gjennom internettsøk.

Vurdering og anbefaling
Etter fordypet personvurdering og referanseinnhenting får oppdragsgiver en verbal, begrunnet anbefaling som i hovedtrekk beskriver hvordan kandidaten(e) møter kravspesifikasjonen, samtidig som vi gir råd om hvordan kandidaten kan integreres i den nye stillingen på best mulig måte. 

Alle relevante beslutningstakere hos oppdragsgiver inviteres til finaleintervju der de best kvalifiserte kandidatene presenteres (normalt 2-3 kandidater). I denne fasen kan det også være aktuelt at finalekandidatene får en caseoppgave som de legger frem under intervjuet.

Etter finaleintervjuet vil Head4Moere bidra med råd og anbefalinger til oppdragsgiver, som tar beslutning om hvilken kandidat som skal få et tilbud. For å sikre at prosessen kommer raskt i havn og at man kommer til enighet med hensiktsmessige betingelser, kan vi også bidra i kontraktsinngåelsen. Mange kandidater opplever dette som et verdifullt bidrag, i det vi fremstår som en nøytral tredjepart, som sikrer gjensidig forventningsavklaring og balanserer prosessen.

Intro-coaching
Som en del av rekrutteringsprosessen følger vi opp den nyansatte den første tiden i ny jobb gjennom et introcoaching-program. Dette innebærer å gi den nyansatte en tydelig rolleforståelse samt forventningsavklaring hos ulike interessenter. Vi utarbeider, i nært samarbeid med vår oppdragsgiver, en prestasjonsplan som beskriver hvilke aktiviteter og milepæler den nyansatte skal gjennomgå frem mot oppnåelse av spesifiserte målekriterier. Coachingen består av totalt fem sesjoner, og bidrar til en smidig innfasing av den nyansatte i rollen og i nytt selskap.

Kontakt oss!

La oss hjelpe deg finne din neste ansatte/kollega. Kontakt oss i dag for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg å finne riktig person.